Op woensdag 15 november 2023 is er weer een informatiebijeenkomst over duurzame bollenteelt in Drenthe.

 

  • Presentatie ‘Weerbaar telen binnen DBD’ door Janny Peltjes van HLB

Janny Peltjes, CEO van HLB zal eerst het een en ander vertellen over diverse experimenten binnen het programma plaatsvinden op het gebeid van weerbaar telen, biologische teelt, geïntegreerd onkruid te lijf gaan en methoden om virus en schimmels te beheersen op een innovatieve manier.

  • Presentatie Onderzoeksproject OBO-2: Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en de gezondheid van omwonenden door Jan-Paul Zock van het RIVM

Onderzoeker Jan-Paul Zock van het RIVM een presentatie geven een nieuw uit te voeren onderzoek naar gezondheidseffecten aan blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen in Nederland (OBO-2)

  • Panelgesprek ‘Op weg naar een duurzame bollenteelt’ met deelnemers van Duurzame Bollenteelt Drenthe

 

Ben je geïnteresseerd welke stappen er gezet worden en al gezet zijn naar het verduurzamen van de bollenteelt dan kun je je hier aanmelden voor de informatiebijeenkomst bijeenkomst.

 

 

 

 

 

Ons verhaal

Eind mei spanden negen omwonenden van een perceel lelies in Boterveen een kort geding aan om het spuiten met gewasbeschermingsmiddelen verder te voorkomen. Begin juni oordeelde de rechter dat we geen gewasbeschermingsmiddelen meer mochten spuiten op het lelieveld bij Boterveen. De rechter vindt de gezondheidsrisico's voor omwonenden te groot omdat niet kan worden uitgesloten dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen schadelijke gevolgen heeft. Na een spoedprocedure oordeelde de rechter begin juli dat er vier gewasbeschermingsmiddelen wel weer gebruikt mogen worden op dat perceel. Wij hebben deze middelen aangedragen omdat deze 4 middelen minimaal nodig waren om de schade in de teelt te kunnen beperken.

 

Het voelde alsof alle fundamenten onder ons bedrijf werden weggeslagen.

Alle regelgeving omtrent gewasbeschermingsmiddelen werden teniet gedaan. We hebben de laatste jaren al veel over ons heen gekregen over onze bollenteelt en daardoor al een dikkere huid kunnen kweken. Maar dat mensen uit je eigen omgeving zonder vooraf met je gesproken te hebben een kort geding aanspannen gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat een rechter vervolgens oordeelt dat je iets niet meer mag doen ondanks dat het wettelijk toegestaan is was verbijsterend.

Twee kampen staan in dit verhaal recht tegenover elkaar. Maar we willen allen hetzelfde, in gezondheid wonen in een mooie omgeving. We denken alleen anders over de manier waarop.

 

Toegestane middelen

Wij gebruiken gewasbeschermingsmiddelen om onze gewassen te beschermen tegen schimmels, virussen en onkruid. Dat doen alle akkerbouwers. Wij gebruiken daarvoor uitsluitend middelen die in Nederland zijn toegestaan. We gebruiken chemische middelen, maar driekwart van de middelen die we gebruiken is volledig biologisch. Bovendien werken we altijd met zo weinig mogelijk middelen, omdat de middelen duur zijn.

 

Onafhankelijk instituut

Wij zouden nooit de gezondheid van al onze medewerkers en onszelf op het spel zetten. Alle middelen die in Nederland worden gebruikt worden voortdurend onderzocht en beoordeeld door deskundigen van het Ctgb, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zij bekijken specifiek per stof of het gebruikt kan worden en geen schade toebrengt aan mens, dier en milieu. Bovendien passen ze in alle gevallen een veiligheidsfactor 100 toe. Vergelijk het met rijden op de snelweg. Stel je mag 130 km per uur, dit achten we veilig. Nu passen we een veiligheidsfactor 100 toe. We mogen dan nog maar 1.3 km per uur rijden. Als we 1.4 km per uur gaan rijden zou het niet meer veilig zijn en grijpt de overheid in.

We zijn, ook voor onze eigen gezondheid en die van onze medewerkers, blij dat het Ctgb er is en we hebben alle vertrouwen in hun deskundigheid.

 

Middelen voor andere teelten

Er bestaan geen gewasbeschermingsmiddelen voor de bollenteelt, laat staan voor de lelieteelt. Alle middelen die we gebruiken worden ontwikkeld voor de grotere teelten zoals aardappelen, groenten, fruit en suikerbieten. De middelen die wij gebruiken zijn dus goedgekeurd voor het telen van voedsel. Het enige verschil is dat bij de lelies het seizoen wat eerder begint en wat later eindigt. Lelies spuiten we ongeveer 25 keer, eens per week. Als voorbeeld: uien worden 20 keer gespoten, soms wel twee keer per week. Op het perceel naast onze lelies in Boterveen staat ook een hoekje aardappelen. Die mogen gewoon bespoten worden. Ook de rand mais rondom het perceel mag gewoon bespoten worden.

 

 

Angst voor de gezondheid

De omwonenden van het lelieveld in Boterveen zeggen angst te hebben voor hun gezondheid als er gespoten wordt op de gewassen op het perceel naast hun woningen. Op ons aanbod om te melden wanneer we gaan spuiten is echter niet ingegaan. Wat we ook niet begrijpen is dat ze ondanks hun angst toch iedere keer tijdens het spuiten bij het veld staan om foto’s te maken.

 

Vertrouwen op wet- en regelgeving

We leven met de kennis van nu. Net als in andere takken van sport is er scherp toezicht op de te gebruiken middelen en worden middelen uit de handel gehaald. Wij vertrouwen erop dat het toezichthoudende Ctgb goed onderzoek doet en deskundig genoeg zijn. Als een middel door voortschrijdend inzicht niet veilig blijkt word deze uit de markt gehaald. Waar kun je nog op vertrouwen als het niet op de wet- en regelgeving is? Helaas hebben de omwonenden in Boterveen dat vertrouwen in de wet- en regelgeving niet. Vergelijk het met vaccinaties of medicijnen. Daar kun je ook op vertrouwen dat het middel dat je toegediend krijgt niet schadelijk is. En ook dan zijn er mensen die dat niet vertrouwen.

 

In gesprek

We merken dat de verhalen in het nieuws over ‘bollengif’ zorgen voor argwaan bij mensen. Wij staan altijd open om met bezorgde mensen in gesprek te gaan. We geven uitleg over wat we doen en waarom we spuiten. Sommige omwonenden sturen we op hun verzoek een bericht wanneer we gaan spuiten zodat ze er rekening mee kunnen houden. Bij problemen proberen we altijd samen naar oplossingen te zoeken. Altijd in goed overleg en met transparantie.

 

Transparant bedrijf

Wij zijn een transparant bedrijf. Dat doen we bewust; op onze machines en kleding staat duidelijk onze naam, zodat mensen weten wie we zijn en ons kunnen aanspreken bij vragen. We hebben een website waar we veel vertellen over ons bedrijf. Iedereen is altijd welkom op ons bedrijf voor een gesprek of rondleiding. In het geval van het perceel in Boterveen zijn de omwonenden niet met ons in gesprek gegaan. Een omwoner heeft een gesprek gehad met de eigenaar van het land waarbij wij zijn aangeschoven om uitleg te geven. Daarna zou er vervolgcontact zijn, maar dat bleek in de vorm van een brief waarin gedreigd werd met gerechtelijke stappen.

 

Stellingname omwonenden: nooit meer lelies

We hadden er graag samen uitgekomen. Met de stellingname van de omwonenden: nooit meer lelies in hun omgeving houdt het gesprek echter meteen op. Alles wat we inbrachten ter tegemoetkoming is daarbij dan ook per definitie onaanvaardbaar. Net als het wat ons betreft onaanvaardbaar is om in te gaan op hún eis om geen lelies te telen op dat perceel. Daarmee hebben wij als buur geen bestaansrecht.

 

Aardige buren

De omwonenden in Boterveen vinden dat je als buren aardig moet zijn tegen elkaar. Daar zijn wij het helemaal mee eens! Is het aardig om je buren aan te klagen zonder eerst een gesprek te hebben gehad? Is het aardig om zonder toestemming op het land van je buren proefmonsters te gaan nemen? Is het aardig om bij iedere stap op het perceel medewerkers van de akkerbouwer op de foto te zetten?

 

Alles volgens de regels

Om de impact voor de omgeving te beperken, moeten ondernemers in de agrarische sector zich houden aan allerlei regels. Wij houden ons aan alle wettelijke voorschriften en om overlast te beperken en het milieu te ontzien gaan we vaak nog verder dan wettelijk noodzakelijk is. Daarom vinden we het ook vreemd dat een rechter het ons verbiedt om op dat perceel te gaan spuiten. Gelukkig vonniste de rechter in het hoger beroep later dat we met vier door ons aangedragen middelen wél mogen werken, anders was de hele oogst mislukt geweest. Nu lijkt het goed te gaan, maar pas bij de oogst zal blijken hoe groot de schade is.

 

Geen precedentwerking

Met ons maakten veel bollentelers in heel Nederland zich zorgen door de uitspraak van de rechter. Het voelde alsof wij de toekomst van het hele vak op onze schouders kregen. Gelukkig kregen we bijval van de KAVB, de brancheorganisatie voor bollentelers. Bovendien bleek de vrees voor precedentwerking ongegrond aangezien het een kort geding was tussen teler en omwonenden. De rechter zei in het hoger beroep expliciet dat de uitspraak in de rechtszaak rond de leliepercelen in Boterveen op zichzelf staat. Het gaat alleen om ons bedrijf, om dat perceel in Boterveen en de omwonenden en om het jaar 2023.

 

Voorzorgsprincipe

Bij de uitspraak werd aangegeven dat de toepassing van het voorzorgsbeginsel werd vereist. Dat betekent dat bij mogelijk nieuwe risico’s extra inspanningen worden gepleegd om er verantwoord en zorgvuldig mee om te gaan. Wat vreemd aan de uitspraak is, is dat van ons wordt verwacht dat we meer moeten weten dan de deskundigen van het Ctgb. Hoe kun je dit vragen van één bedrijf?

 

Verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Wij doen er alles aan om verantwoord gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen.

Wij hebben hiervoor ook een convenant afgesloten met de gemeente Westerveld. In het convenant zijn afspraken gemaakt op het gebied van respect, integriteit, professionaliteit, veiligheid, gedrag, openheid, innovatie en vragen. Vanaf windkracht drie wordt bijvoorbeeld niet gespoten. Verder houden we altijd ruim afstand tot de woningen in de buurt en is een strook spuitvrij. Dit doen we puur omdat we de bezorgdheid van omwonenden serieus nemen.

 

Drift beperken

We zorgen ervoor dat de middelen die we spuiten ook op onze gewassen terecht komen en niet daarbuiten. Wij gebruiken spuiten die per gewas in te stellen zijn waardoor ze zeer gericht spuiten. De spuiten hebben bovendien een windscherm waardoor wind nauwelijks meer invloed op de spuitvloeistof heeft. Waar wettelijk is voorgeschreven dat je de drift met 70% moet reduceren, gebruiken wij een techniek met 99% driftreductie.

 

Bufferstroken

Om omwonenden tegemoet te komen leggen wij bovendien op verzoek bufferstroken aan rondom de percelen waar bollen worden geteeld. Dat kan een bufferstrook van mais zijn of een groenstrook met wilde bloemen. Dit doen we puur voor de gemoedsrust van de mensen, niet omdat we dit noodzakelijk achten voor de gezondheid.

 

Onderzoek

De omwonenden laten (overigens zonder kennisgeving en zonder onze toestemming) monsters nemen op ons veld om onderzoek te doen. Wij hebben daarbij het gevoel dat dat geen onafhankelijke onderzoeken zijn. Laat het onderzoek doen door gerenommeerde bedrijven en niet door weer een andere partij. Maar waar we vooral voorstander van zijn: laten we die onderzoeken gezamenlijk doen.

 

Gevonden stoffen

Bovendien zegt het vinden van bepaalde stoffen in de grond nog niets over de schadelijkheid ervan. Er zijn stoffen die bij 1 gram dodelijk zijn, maar ook stoffen waarvan je wel 1 liter kunt drinken zonder gevolgen. Er worden ook stoffen gevonden die al lang niet meer gebruikt worden. Deze stoffen zijn in het (verre) verleden gebruikt en nog steeds meetbaar. Bijvoorbeeld DDT wat al heel lang verboden is.  Op alleen het vinden van stoffen kunnen wij niet afgerekend worden.

 

Ontwikkelen

De sector is heel serieus bezig met onderzoek om de teelt te verduurzamen. Ook wij doen al jaren onderzoeken naar manieren om duurzamer te werken. Helaas kan het verduurzamen van het telen niet groots en snel. In de landbouw spelen namelijk grote risico’s. Mislukt een oogst, dan gaat het om grote bedragen. Daar waar het op kleine schaal goed uitpakt, maken we een vertaalslag om het op grotere schaal toe te passen.

 

Duurzame maatregelen

Daar waar het kan passen we duurzame maatregelen toe. Zo worden er voor virusbestrijding biologische middelen gebruikt. Een goede rassenselectie is daarbij essentieel. We kiezen alleen nog de beste soorten die het goed doen met minder middelen. Sommige lelies blijven twee jaar in de grond zitten. Als een lelie aan het einde van het eerste seizoen doodgaat, laat hij schimmelsporen achter boven op de grond. Voorheen maakten wij deze schimmels dood met chemische middelen. Nu doen wij dat door de sporen onder de grond te stoppen.

 

Duurzame Bollenteelt Drenthe

Ook nemen we deel aan het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe. Hierbij werken overheden, telers en sector, teeltadviseurs en onderzoekers intensief samen om de bollenteelt structureel duurzamer te maken. Door middel van experimenten op praktijkschaal en meerjarige proeven worden nieuwe methodes en systemen getest die sterk bijdragen aan het verlagen van de milieubelasting.

 

Twee proeven stilgezet

De uitspraak van de rechtbank legt ook het onderzoek naar verduurzaming van lelieteelt lam. We hadden namelijk in het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe twee proeven met duurzame gewasbescherming op het perceel lopen die stil moesten worden gezet. De rechter verbood namelijk het gebruik van álle gewasbeschermingsmiddelen, ook die in de bioteelt zijn toegestaan.

 

Onderzoek naar biologische teelt

Het gaat in deze proeven om onder andere een onderzoek naar biologische teelt waarbij er geen biologische gewasbescherming mag worden toegepast anders dan olie. Ook de proef voor versnelde toelating van meer milieuvriendelijke middelen - die worden gebruikt in andere (voedings)gewassen, maar niet zijn toegelaten in de lelieteelt - is stopgezet vanwege deze gerechtelijke uitspraak. Dit betekent extra kosten en vertraging; pas het volgende teeltseizoen kunnen de proeven opnieuw worden opgezet.

 

Tot slot

Wij weten dat dit ons beeld is op de zaak Boterveen. De omwonenden zullen dit ongetwijfeld anders ervaren. Welles/Nietes, hij zei/ zij zei… Wij durven met de hand op ons hart te zeggen dat we altijd eerlijk zijn in wat we doen en wie we zijn. En dat zullen we altijd blijven doen.

 

 

 

Vanmorgen heeft de rechter uitspraak gedaan in het hoger beroep inzake gewasbeschermingsmiddelen op het lelieperceel Boterveen.

Wij mogen op het perceel een viertal gewasbeschermingsmiddelen weer gebruiken. Hier zijn we blij mee. De onderbouwing van het vonnis volgt binnen een aantal dagen.

Wij vinden dat het uitgangspunt moet zijn dat wij alle gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten door het CTGB moeten kunnen gebruiken in onze teelten. Voor dit seizoen is dit een passende oplossing om gewasschade zoveel mogelijk te beperken.

 uitspraak hoger beroepzaak gewasbeschermingsmiddelen lelieteelt boterveen

 

Wij hebben kennis genomen van het vonnis en zullen deze respecteren. Wij zijn verbaasd over de uitkomst. Wij houden ons aan de regelgeving en zullen dit blijven doen.

vuile was uitspraak rechtbank Noord-Nederland gewasbeschermingsmiddelen lelieperceel boterveen

 schreeuwer weet jij dat

We zijn in Nederland allemaal naar school geweest.

Een bakker heeft geleerd hoe je een brood moet bakken, een slager heeft geleerd hoe je moet slachten, een timmerman hoe je moet bouwen, een chauffeur hoe je een vrachtauto of bus  moet besturen, een kapper hoe haar gekapt moet worden, een boer hoe hij moet boeren, een dokter…. 

Opgeleid zodat we verstand hebben van ons beroep. Zo hebben we allemaal een VAK geleerd.

We oefenen daar in tegen allemaal ons vak op onze eigen manier uit. Elke bakker heeft zijn eigen recepten. De ene slager slacht met het ene mes terwijl de ander liever met het andere werkt. Een boer kiest of hij koeien wil houden of liever akkerbouwer wil zijn, enz.  Dit doen we binnen bepaalde kaders waar iets aan moet voldoen, zoals we het geleerd hebben of omdat daar regels voor zijn.

Helaas hebben tegenwoordig te maken met een kleine groep mensen die niet geleerd hebben voor bakker, slager, timmerman, chauffeur, dokter, boer, enz. Ze hebben ergens iets gelezen en schreeuwen dan heel hard over een ander zijn professionaliteit. Vinden zichzelf dan al gauw alles wetend.

Zo schreeuwen ze ook over de boeren. Dat raakt ons elke keer weer.

Ze schreeuwen wel maar willen ons verhaal niet horen. Hebben oogkleppen op. Lezen alleen wat ze willen lezen. Luisteren alleen naar wat ze willen horen. Zien alleen wat ze willen zien.

We zijn er wel een beetje klaar mee met dat geschreeuw!

De schreeuwers volgen ons niet op facebook, Instagram, en twitter. We vertellen niet wat ze willen horen. Laten niet zien wat ze willen zien.

 

Toch zetten we door! Wij zetten ons verhaal aan de straat!

Hebben voor de mensen die wel oprecht geïnteresseerd zijn een extraatje

bij onze de wandel- en fietsroutes langs de pioenrozenvelden.

WEET JIJ DAT?

Ons verhaal over de pioenrozen op ons bedrijf.

En we hopen dat jij jou verhaal verteld en dat jij ons verhaal weer doorverteld.

Omdat we trots zijn op ons vak!

 

PS: wil je daarna nog meer weten, een verdieppingssessie? Dat kan hoor bij ons aan de kantine tafel onder het genot van een lekkere kop koffie 😊

Op 12 juni 2023 is er een verdiepingssessie praktijkproeven ver Duurzame Bollenteelt in Drenthe.

Deze bijeenkomst is voor iedereen die graag meer wil weten over de stappen naar een duurzame teelt.

Tijdens de informatiebijeenkomst Duurzame Bollenteelt Drenthe van 22 maart 2023 lichtte Janny Peltjes van HLB de eerste resultaten van de praktijkproeven toe. daar is toegezegd dat er een verdiepingssessie zal komen. Daarvoor is nu een datum geprikt en wel op 12 juni 2023 van 13.30 tot 16.30 uur op een van de proefvelden in de buurt van Dwingeloo. Er zal volop ruimte zijn om uw vragen te stellen en te beantwoorden.

Voor wie geïnteresseerd is in de technische details van deze proeven meld u dan aan voor 7 juni 2023!

Kunt u niet op 12 juni maar wilt u wel graag meer informatie of op een later moment een verdiepingssessie bijwonen  vul dan dit formulier in.

 

Super dat je ook mee wilt genieten van de pioenenpracht in het Drentse landschap en we vinden het heel leuk dat je daarvoor gebruikt wilt maken van onze pioenenroutes! We hebben weer verschillende wandel-, fiets- en autoroutes voor jullie langs de Drentse Pioenenvelden.

Doordat het voorjaar koud en nat was zijn ook de Pioenenrozen wat later dan andere jaren. Maar er is kleur in het Drentse pioenen landschap!!

we hebben dit jaar op de fiets- en wandelroutes iets extra's voor jullie!

WEET JIJ DAT?

Aan de route zie je bordjes staan met:  Weet jij dat?  Daar vertellen wij jullie over ons vak en onze passie smile

Lees, leer en beweeg!  Wandel, fiets of rij langs het kleurrijke landschap en geniet van de kleurenpracht via onderstaande routes:

WANDELROUTES:

*tip voor de wandelroutes Leggelderveld, Geeuwenbrug en Eemster : Neem wat lekkers en te drinken mee voor onderweg. Aan deze routes zijn geen horeca gelegenheden.

FIETSROUTES:

 

 AUTOROUTE:

Aan de fietsroutes en de autoroute zijn heel veel plaatsen waar je een hapje en/of drankje te nuttigen bij de aan de route gelegen horeca gelegenheden.

De meeste routes komen bij onze Pioenenkraam. Daar kunt u voor een leuk prijsje een bosje pioenrozen kopen zodat u thuis nog kunt nagenieten van de pioenenpracht! 

Maatschap Joling wens u heel veel pioenen pret!!                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Neemt u een bosje mee naar huis?                                         

 

 

De Pioenenkraam staat weer op zijn vertrouwde plekje! Natuurlijk op Achter de Bargen 1 te Dwingeloo.

   

 

Ook heeft onze topper Rick Meilof weer pioenen in zijn bloemenkraam. Hij heeft alleen een ander plekje gekregen

en staat nu een beetje dichter bij Smilde en wel op Vaartweg 93 te Smilde.

 

Dus voor een hele mooie bos verse pioenrozen weet je nu waar ze te koop zijn!  Wie maak jij blij met pioenen??!

 

 

Albert Joling in het tijdschrift de Greenity. Over jeukende handen, verleidingen, personeel, nachtvorst, proeven, duurzame bollenteelt en pionieren in Hongarije. Hieronder kun je het lezen.

 

Twee van onze gezichten in Dwingeloo beleef de ruimte!

Bonique Joling met haar pioenenkraam en Albert Joling met een stukje over duurzaamheid op ons familiebedrijf.

 

 

 

 

 

 

 

Overeenkomst 'vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen' zorgt voor meer contact en onderling begrip.

op 20 februari 2023 vond de derde evaluatie van de overeenkomst 'vermindering gewasbeschermingsmiddelen' plaats. Tijdens deze evaluatie blikten de partijen terug op de resultaten van het afgelopen jaar. Belangrijkste conclusie: de overeenkomst heeft een positief bijgedragen aan het tot stand komen van overleg tussen telers en omwonenden. Meer lezen...

 

 

Op 22 maart 2023 is er een informatiebijeenkomst over Duurzame Bollenteelt in Drenthe.

Deze bijeenkomst is voor iedereen die graag meer wil weten over de stappen naar een duurzame teelt.

Gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe zal u welkom heten. De eerste resultaten van het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe zullen aan u worden gepresenteerd. Jaap Bond voorzitter van de KAVB (Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollen) zal de Rob Faasen wisselbokaal, een prijs voor onderscheidende activiteiten op het gebied van waterkwaliteit en gewasbeschermingsmiddelen, uitreiken. Ook zal Andre Hoogendijk, voorzitter van BO Akkerbouw, u informeren over het perspectief van de akkerbouw.  Er zal een gesprek zijn met de aanwezigen en er wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Bent u geïnteresseerd meld u dan aan voor 15 maart 2022!

 

 

Het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is onderdeel van het landelijke Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd door HLB research and consultancy in agriculture. Overheden, telers, teeltadviseurs en onderzoekers werken intensief samen om de bollenteelt structureel duurzamer te maken met een lage impact op het milieu. Bij het programma zijn betrokken HLB research and consultancy in agriculture, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), gemeente Westerveld, provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), LTO Noord, Agrifirm, CAV Agrotheek, WPA-Robertus, Alb. Groot BV en telers die het convenant hebben ondertekend.

 

                  dames_team_volleybal_Dok.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisteravond hebben wij deze  foto genomen met "ons" volleybalteam van volleybalvereniging Wesseling DOK bij ons op het bollenerf. Wij zijn shirtsponsor van dit team en ook hangt er in de sporthal een bord met ons logo.

Zo zijn er nog een aantal verenigingen die wij sponsoren:

Shirtsponsor van VV Dwingeloo Dames 1 en bordsponsor en wedstrijdsponsor van dezelfde vereniging.

Bordsponsor bij Darper Voetbal en Sportvereniging.

Bordsponsor bij Voetbalvereniging Uffelte.

Donateur van Het Bosbad in Hoogersmilde. 

Ook fleuren wij activiteiten op met bloemen en/of  leveren wij zowel financiële, materiële, bijdragen aan het Dorpsfeesten in Dwingeloo en Hoogersmilde, Wampex Dwingeloo, Ringsteken Diever, De Eemshoorn en dan vergeet ik  ook vast nog wat om op te noemen. Kortom wij dragen bij aan een leefbaar en gezellig platteland. 

 

Kom jij ons leuke team versterken?!
Wil jij een leuke baan met een goed salaris?!
Ben je graag buiten aan het werk?!

📞 Neem vrijblijvend contact op met Albert Joling 06-26635422


vacature
#personeel #personeelgezocht #vacature #job #baan #baangezocht #medewerker #collega #leukebaan #agrarisch
#landbouw

 

Wij gaan het pioenenseizoen afsluiten met Pioenen Pret!

Het is leuk voor jong en oud en het wordt heel gezellig op ons bollenerf bij de pioenenkraam!

Ben jij ook zo benieuwd waar een pioeenroos vandaan komt en hoe de bosjes bewaard en gemaakt worden. Welke grote machines de teler er allemaal voor nodig is.

Wil jij zelf wel eens bosje pioenrozen maken? Met de boer mee naar het pioenenveld met een trekker en een wagen?  De grote machines bekijken zoals een rooimachine een landbouwspuit een kappenspuit en daar ook nog op mogen zitten? Kijken hoe de oogstmachine in en uit elkaar gehaald wordt?  Met daarbij nog allerlei leuke dingen zoals: Ijsjes eten, spelen op een zandbult, schminken, puzzelen en springen op het springkussen?!

Kom dan zaterdag 9 juli 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur bij ons leren en maak plezier!

pioenen dag advertentie

 

 

Wekom!! Gaan we jou ontmoeten zaterdag 2 juli 2022?!

Bollentelers in Westerveld leiden inwoners en andere belangstellenden op zaterdag 2 juli graag rond op hun proefvelden. Ze leggen bijvoor- beeld uit hoe ze virussen in de bollen en onkruid proberen te bestrijden met zo min mogelijk of geen milieubelastende middelen.

duurzame bollenteelt drenthe

 

Wij doen mee!!  JULLIE OOK??!!

Dieneke Joling, mede eigenaar van Maatschap Joling heeft samen met collega bollenteler Jennie Veninga een vooral positieve actie optouw gezet.

#ikwilditblijvendoen

Hieronder hun verhaal en dit willen wij graag met jullie delen.

ikwilditblijvendoenGoedemiddag,

Wij zijn Jennie Veninga en Dieneke Joling. Twee boerinnen die houden van onze omgeving, ons platteland en ons werk hierin. #ikwilditblijvendoen

Wij maken ons zorgen. Zorgen over de leefbaarheid op het platteland en het bestaan van onze boeren bedrijven.

De toekomst is onzeker, maar het is niet alleen meer onze toekomst. Het is de toekomst van alle burgers op het platteland. Niet alleen de boeren maar IEDEREEN heeft te maken met de nieuwe regelgeving bij Natura 2000.

Denk aan: Dorpsfeesten, tentfeesten, optochten, trekker trek, trekkerslep, Zwarte Cross, Motorcross, Mountainbike in het bos, wandelen in de natuur, werken in de agrarische sector, festivals, evenementen, etc…,etc…,etc…

Daarom hebben wij, onze kinderen, collega’s en boeren in de omgeving dit positieve actieplan bedacht. Boeren, burgers, buitenlui we maken ons samen sterk voor ONS platteland, dus doe mee!

Ons doel is om op 22 juni 2022 de #ikwilditblijvendoen groot te maken. Wilt u ons helpen deze hashtags groot te maken?

 

Deel 22 juni 2022 een foto van jezelf, je hobby, feest, werk, etc. op je social media met de hashtags:

#ikwilditblijvendoen #stikstof #N2000

 

Onze, uit eigen werkplaats gebouwde oogstband,  in de Nieuwe Oogst van 4 juni 2022.

#trots 

nieuwe oogst oogstband

 

We oogsten dit jaar de pioenrozen bloemen met de oogstband. Deze machine komt uit onze eigen werkplaats. Lucas Joling, verantwoordelijk voor alle mechnisatie op ons bedrijf, heeft deze machine samen met zijn medewerkers, Dick Rozendaal en Twan Holst, gemaakt. Wij zijn apetrots op het resultaat!!

 

   

 

WhatsApp Image 2022 05 28 at 5.46.03 PM  WhatsApp Image 2022 05 28 at 5.46.03 PM 1  WhatsApp Image 2022 05 28 at 5.46.04 PM  WhatsApp Image 2022 05 28 at 5.46.05 PM

 

 Door de jaren heen hebben we meerdere stappen gezet naar verduurzaming en hier zijn we dan ook meer dan trots op!

Verheugd zijn wij dan ook om u te kunnen vertellen dat wij weer een stap in die richting gemaakt hebben. Op 1 april 2022 was de aftrap van een driejarig traject wat leidt tot een nog duurzamere (bollen)teelt. Volgens ons en andere telers een goed initiatief!

Ook in Westerveld is verduurzaming niet iets nieuws. Al jaren nemen wij als telers initiatieven om onze teelten te verduurzamen. Met de nieuwe pilot “Drents proefproject duurzame bollenteelt” gaan we nog dieper in op die materie om een nog duurzamere teelt zonder kwaliteitsverlies te kunnen realiseren.

Al jaren bestaat er bij een kleine groep inwoners van Westerveld bezorgdheid over het effect van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van de mens, de natuur en het (leef)milieu. Wij als teler en vele telers met ons hechten er veel waarde aan dat er een fijne leefomgeving blijft bestaan met respect voor elkaar. Daarvoor is het dialoog met alle betrokkenen essentieel en gaan wij het gesprek nooit uit de weg. Naast de dialoogvoering is het ook goed om onderzoeken te doen. Van daaruit is door vele partijen deze pilot ontstaan. Onafhankelijke onderzoekers, overheden en middelenleveranciers willen samen met de telers en de inwoners in de praktijk de nodige kennis en ervaring opdoen aan de hand van deze pilot. Met allen als doel; verduurzaming van de (bollen)teelt in heel Nederland.

 

groeps foto